Enviat per: Grup d'ètica CAMFiC | Desembre 15, 2013

LA HISTÒRIA CLÍNICA: UTILITZACIONS AMB ALTRES FINALITATS

Recentment el director del Servei Català de Trànsit (Sr. Joan Josep Isern) ha fet unes declaracions, que després ha matisat, sobre l’ús de dades de la història clínica dels pacients per evitar accidents. Entenem que la seva preocupació és evitar que es pugui conduir sota els efectes de determinades malalties, drogues o fàrmacs que puguin malmetre l’atenció necessària per una correcta conducció. Aquestes declaracions ens semblen prou preocupants com per emetre una breu reflexió ètica, ni que sigui apressada.

L’objectiu d’aconseguir minimitzar el nombre d’accidents de trànsit i les seves víctimes és lloable i, des del punt de vista de la salut pública necessari. Per tant, tots els esforços que les autoritats, els sanitaris i tota la ciutadania fem en aquest sentit seran benvinguts. Ara bé, aquest bon fi no pot justificar qualsevol mitjà per aconseguir-lo.

Donar accés a les dades de la història clínica a persones que no participen en l’atenció del pacient és una decisió èticament imprudent. L’accés a les dades de la història clínica informatitzada per part de les autoritats de trànsit seria un bon exemple d’un mitjà èticament i legalment reprobable per aconseguir el bon fi de minimitzar el nombre de víctimes per accidents de trànsit.

D’altra banda, però, els metges/esses de família tenen una greu responsabilitat en aquest tema com també la tenen per exemple en la prescripció de descans mitjançant la baixa laboral. El metge/essa de família es debat entre la lleialtat al seu pacient (i el respecte a la seva autonomia) i el bé col·lectiu (principi ètic de justícia). D’una banda, el seu pacient pot voler conduir i de l’altra el metge/essa de família pot ser coneixedor d’un risc real per aquesta persona i per a terceres, si està sota els efectes d’una droga, alguns fàrmacs o sota la influència de determinades malalties. Des del punt de vista ètic, el principi de justícia (el bé comú, el bé social) està per sobre del principi d’autonomia. En aquest cas, doncs, el metge/essa de família hauria de prioritzar el bé comú i recomanar que el pacient no condueixi malgrat el seu desig. Si el perill és suficientment greu, podria arribar a prescriure que el pacient no pot conduir. Però en cap cas, aquesta recomanació, o aquesta prescripció, l’alliberaria del seu deure de guardar secret (confidencialitat) sobre els problemes de salut del pacient.

Podríem dir que en aquesta qüestió passa quelcom de semblant al que es dóna en la prescripció de descans en emetre una baixa laboral: el metge/essa recomana, i prescriu si cal, no anar a treballar, però en cap cas revela el motiu pel qual pren aquesta decisió. Sols el pacient pot revelar el motiu de la seva baixa laboral. De manera semblant, si es donés el cas, es podria plantejar que el metge/essa de família recomanés, o prescrivís, evitar la conducció de vehicles a determinats pacients; ho faria igualment, sense revelar el problema de salut del seu pacient.

Creiem que el tema és prou important com per debatre’l i reflexionar-hi amb més temps i serenitat. No és un tema que es pugui resoldre amb unes declaracions públiques, ni fins i tot amb aquesta breu reflexió des del punt de vista de l’ètica. En tot cas ens manifestem disposats a reflexionar-hi amb més profunditat.

 

GRUP D’ÈTICA DE LA CAMFIC

LA HISTORIA CLÍNICA: USOS CON OTRAS FINALIDADES

Recientemente el director del Servei Català de Trànsit (Sr. Joan Josep Isern) ha hecho unas declaraciones, que después ha matizado, sobre el uso de datos de la historia clínica de los pacientes para evitar accidentes. Entendemos que su preocupación es evitar en lo posible que se pueda conducir bajo los efectos de determinadas enfermedades, drogas o fármacos que puedan afectar la atención necesaria para una correcta conducción. Estas declaraciones nos parecen suficientemente preocupantes como para emitir esta breve, aunque apresurada, reflexión ética.

El objetivo de conseguir minimizar el número de accidentes de tráfico y sus víctimas es loable y, desde el punto de vista de salud pública necesario. Por tanto todos los esfuerzos que las autoridades, los sanitarios y toda la ciudadanía hagamos en este sentido serán bienvenidos. Ahora bien, este buen fin no puede justificar cualquier medio para conseguirlo.

Dar acceso a los datos de la historia clínica a personas que no participan en la atención del paciente es una decisión éticamente imprudente. El acceso a los datos de la historia clínica informatizada por parte de las autoridades de tráfico sería un buen ejemplo de un medio ética y legalmente reprobable para conseguir el buen fin de minimizar el número de víctimas por accidentes de tráfico.

Por otro lado, los médicos/as de familia tienen una grave responsabilidad en este tema como también la tienen por ejemplo en la prescripción de descanso mediante la baja laboral. El médico/a de familia se debate entre la lealtad a su paciente (y el respeto a su autonomía) y el bien colectivo (principio ético de justicia). Por un lado, su paciente puede querer conducir y por otro el médico/a de familia puede ser conocedor de un riesgo real para esta persona y para terceros, si está bajo los efectos de una droga, algunos fármacos o bajo la influencia de determinadas enfermedades.

Desde el punto de vista ético, el principio de justicia (el bien común, el bien social) está por encima del principio de autonomía. En este caso, el médico/a de familia debería priorizar el bien común y recomendar que el paciente no conduzca a pesar de su deseo. Si el peligro es suficientemente grave, podría llegar a prescribir que el paciente no puede conducir. Pero, bajo ningún concepto esta recomendación o prescripción le liberaría del deber de secreto (confidencialidad) sobre los problemas de salud del paciente.

Podríamos decir que en esta cuestión pasa algo parecido a lo que ocurre con la prescripción de descanso al emitir una baja laboral: el médico/a recomienda, y prescribe si es necesario, no ir a trabajar, pero no revela el motivo por el cual toma esta decisión. Sólo el paciente puede revelar el motivo de su baja laboral. De manera parecida, si se diese el caso, se podría plantear que el médico/a de familia recomendase, o prescribiese, evitar la conducción de vehículos a determinados pacientes: lo haría igualmente, sin revelar el problema de salud de su paciente.

Creemos que el tema es suficientemente importante como para debatirlo y reflexionar conjuntamente y con más tiempo y serenidad. No es un tema que se pueda resolver con unas declaraciones públicas, ni tan si quiera con esta breve reflexión desde el punto de vista de la ética. En todo caso nos manifestamos dispuestos a reflexionar con más profundidad.

GRUP D’ÈTICA DE LA CAMFIC

 


Deixa un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Categories

%d bloggers like this: